Historie

In het begin…

Niet alleen de stedenbouwers waren eind jaren ’60 van de vorige eeuw druk aan het plannen maken voor het realiseren van de wijk De Maten, ook de kerken dachten na. Men droomde van één kerk die meerdere geloven onderdak kon bieden. In 1972 sprak de Nieuwe Apeldoornse Courant van een ‘Historische gebeurtenis’: het gereformeerd, hervormd en katholiek pastoresteam organiseerde een gezamenlijke bewonersavond. De boodschap: men wilde samen een kerkelijk leven opbouwen waarin de verschillende kerken als ‘maten’ met elkaar zouden optrekken. De oecumene kreeg gestalte in De Maten.

Rechts kun je de video bekijken over de historie van De Drie Ranken. Deze video is getoond tijdens de  Open Dag ter gelegenheid van de opening van de vernieuwde De Drie Ranken in september 2021.

Groeien en verdiepen

De eerste 30 jaar kenmerkte zich door het aftasten van wat heilig is voor de een en heilig voor de ander. Dit grensonderzoek was soms pijnlijk maar altijd verdiepend. Men werd zich meer bewust van zijn eigen wortels en kon daardoor juist naar elkaar toegroeien.

Het kerkelijk leven bloeide en met name was er te weinig plek voor een inloophuis, op ontmoeting gerichte vormen van catechese en voor jeugdwerk. In 1991 kon de bovenbouw van De Drie Ranken in gebruik worden genomen. Gouden jaren werden beleefd met Het Hemels Gelag (en daaruit volgende vormen van jeugdwerk), een soort kerkcafé voor jongeren. Vanzelfsprekend oecumenisch, want waarom jou je scheiding aanbrengen tussen protestants en katholiek.

Op 25 februari 1995 brandde een groot deel van de Grote Kerkzaal af. Het was behalve een ramp ook een moment om opnieuw vragen aan elkaar te stellen. Wat willen we met de ruimte? Wat is mij ‘heilig’ en waarom? Wat was ook alweer onze droom? Zoals Frans van Schaik zei: ‘Spanningen zaten bij de brandverzekering inbegrepen, ze werden uitbetaald in verdieping en wederzijdse verrijking’.

Uit dit proces kwam ook de, zo bij De Drie Ranken passende, geloofstekst: ‘Wij weten ons ten diepste geïnspireerd door Jezus, de Levende. In hem zoeken en vinden wij – steeds opnieuw – fundament en perspectief voor ons en de wereld waarin wij leven. Wij willen antwoord geven op zijn roep om met elkaar als geloofsgemeenschap onderweg te zijn’.

Wat betekent ‘oecumene’ voor ons?

Moest het woord ‘oecumenisch’ eigenlijk nog wel gebruikt worden? ‘Al ons doen is oecumenisch’, zo werd gevoeld. Uitgangspunt van de geloofsgemeenschap is immers dat zij dienstbaar wil zijn aan de bewoners van de wijk De Maten en aan eenieder die zich aangesproken voelt door wat in De Drie Ranken gebeurt. Oecumene dus niet meer als zorg om de eenheid van de kerken ter wille van de kerken, maar als gezamenlijke zorg om wat mensen nu beweegt in hun zoeken naar fundament en perspectief voor hun leven.

In 2005 werd duidelijk dat er kansen lagen voor (ver)nieuwbouw op dezelfde plek vanwege ontwikkelingen in het winkelcentrum De Eglantier. Een ‘dream team’ ging aan de slag. De nieuwe Drie Ranken moest een ‘ruimte’ zijn voor ontmoeting, inspiratie en allerlei vormen van geloofsbeleving. Een ruimte gekenmerkt door gastvrijheid voor mensen en groepen. Ruimte ook voor een open, kritische en dienstbare houding naar de samenleving. Kortom, een gebouw dat verwijst naar ‘de Eeuwige die een thuis zoekt in mensen’. Een huis van bezieling!

We praten inmiddels over de periode na 2012.  Vlak daarna moest de Emmanuelparochie haar Drie Ranken gebouw verlaten en samengaan met de andere Apeldoornse parochies in de Emmaus parochie in de OLV kerk in het centrum. Een proces dat veel mensen als een groot verlies hebben ervaren. Het is echter door de nieuwe betekenis dat aan het begrip ‘oecumenisch’ is gegeven, dat men kracht en inspiratie voelt om zich voor De Drie Ranken en alles waar zij voor staat, in te blijven zetten. Tientallen parochianen hebben zich daarom als gastlid laten inschrijven.

Bouwen aan De Drie Ranken

In 2018 kon dan eindelijk het bouwen van een vernieuwde De Drie Ranken beginnen. Dankzij de grote en zeer creatieve en vasthoudende inbreng van zeer velen in onze geloofsgemeenschap.

Bouwen aan De Drie Ranken. Dat blijven we doen, we kunnen niet anders.  We blijven zoeken en proberen nieuwe vormen van samen vieren, voor ouder en jonger. De oecumene is wat ons drijft: onze gezamenlijke zorg om wat jou en mij beweegt in ons zoeken naar fundament en perspectief voor ons leven.

Bron: er is vrijwel geheel geput uit het boek: Een weg van gaan en dromen – 40 jaar Oecumene in De Maten, onder redactie van Hans Hulst, 2012. Een boek met mooie verhalen en mensen.

Disclaimer: de tekst op deze website pagina is verre van compleet. Het schetst slechts een paar grote lijnen. Wat niet wordt genoemd en getoond is eigenlijk het belangrijkst: namen en gezichten van zo velen die een rol hebben gespeeld in het maken van het verleden en het vormen van de toekomst van De Drie Ranken. We zijn dank verschuldigd aan hen.