Bijdragen

Kerken in Nederland zijn volledig afhankelijk van giften om de kosten van gebouwen, predikanten en het organiseren van activiteiten te betalen. 

Behalve voor de goede doelen die wij steunen, kan ook op verschillende manieren voor De Drie Ranken zelf gegeven worden:

Kerkbalans

Jaarlijks houdt De Drie Ranken haar actie Kerkbalans. In de maand januari ontvangen de (gast)leden van 18 jaar en ouder het verzoek om bij te dragen aan de kosten van de gemeenschap.  Een kerk geeft veel, maar kost ook het nodige. Fijn wanneer je daaraan naar draagkracht bijdraagt!

Doel van de actie

De opbrengst wordt o.a. gebruikt voor:

  • Betaling vaste krachten
  • Onderhoud kerkgebouw
  • Administratie en kerkelijk bureau
  • Afdracht aan PKN Utrecht via het Kerkelijk Bureau
  • Afdracht aan de Vuurplaats
  • Kosters, kerkelijk werker, organist, vrijwilligersvergoeding
  • Overige kosten (telefoon, opleidingen, BHV etc.)

Heb je de actie gemist, dan kun je alsnog contact opnemen met de kerkrentmeesters: kerkrentmeesters@3ranken.nl

Het bankrekeningnummer voor Kerkbalans is:  NL50 RABO 0373 7154 20

Giften aan de kerk zijn (deels) aftrekbaar van uw inkomstenbelasting. De protestantse kerk  is namelijk door de overheid erkend als een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)

RSIN

Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN, voor de Protestantse Gemeente Apeldoorn is: 002.531.483

 

Periodieke gift

Een schenking via een periodieke gift is een aantrekkelijke vorm van financieel bijdragen aan De Drie Ranken omdat de fiscus flink meebetaalt. Hier zijn de volgende voorwaarden aan verbonden:

  • Je verbindt je vijf jaar lang, jaarlijks eenzelfde bedrag te schenken.
  • De schenking moet worden vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst met de kerk, je hoeft hiervoor niet meer naar de notaris.

Bij een periodieke gift kun je elke euro die je aan de kerk geeft volledig aftrekken van de inkomstenbelasting, er is geen drempel.

Met de Schenkcalculator op www.protestantsekerk.nl/schenkcalculator bereken je eenvoudig je fiscale voordeel.

Je kunt De Drie Ranken meer geven zonder dat het je meer kost!

Legaat of erfstelling

Je kunt De Drie Ranken in je testament opnemen.

Een testament wordt opgemaakt door een notaris. In het testament is vermeld waar de nalatenschap uit bestaat en of het gaat om een legaat of een erfstelling.

Legaat

Een legaat is een vaststaand bedrag, of bij name genoemd onroerend goed of voorwerp.

De grootte of de aard hiervan is in het testament beschreven

Erfstelling

Het is mogelijk De Drie Ranken als erfgenaam voor (een deel) van de erfenis te benoemen.

Op grond van de nieuwe wet op de schenk- en erfbelasting betaalt degene die bij testament aan de kerk een legaat of een erfstelling nalaat geen belasting over het geschonken bedrag. Ook de kerk betaalt geen belasting. Het totale nagelaten bedrag komt dus ten goede van de kerkelijke gemeente.

Heb je vragen over schenkingen of giften, neem dan contact op met kerkrentmeesters@3ranken.nl of bekijk alle uitgebreide informatie hierover op de website van de Protestantse Gemeente Apeldoorn: http://www.pkn-apeldoorn.nl/over-ons/geldzaken/ 

Solidariteitskas 

Eens in het jaar is de actie Solidariteitskas. Deze wordt gevuld door een vaste jaarlijkse bijdrage vanuit plaatselijke gemeenten binnen de Protestantse Kerk. De Solidariteitskas wordt gebruikt om initiatieven van plaatselijke gemeenten financieel op weg te helpen. Vanuit de Solidariteitskas betaalt de PKN aanvragen wanneer een gemeente zelf het geld niet beschikbaar heeft. Ook in Apeldoorn ontvangen wij bijdragen voor initiatieven. Bijdragen uit de Solidariteitskas zijn altijd tijdelijk. Op deze manier bieden wij elkaar een helpende hand: voor gemeenten – dóór gemeenten.

Er wordt een bijdrage van € 10,- gevraagd aan ieder gemeentelid vanaf 21 jaar. Van elk belijdend lid moeten wij € 5,- afdragen aan de Solidariteitskas. Blijft er een bedrag over, dan is dat bestemd voor onze eigen gemeente. Ontstaat er een tekort, dan moeten we dat uit eigen middelen bijleggen.

Je kunt je bijdrage overmaken op NL 72 RABO 0373 7154 12 t.n.v. Protestantse Gem. Apeldoorn, onder vermelding van Solidariteitskas en het betreffende jaar.

Heb je vragen? Mail dan naar kerkrentmeesters@3ranken.nl

Wijkkas

Eens in de twee jaar (om en om met de Drieklankactie) ontvangen alle gemeenteleden een verzoek om een vrijwillige bijdrage te leveren aan de Wijkkas.

De Wijkkas heeft als inkomsten o.a. collectes, giften, jaarlijkse bijdrage van donateurs van het JWO en deze tweejaarlijkse actie.

Uitgaven vanuit de Wijkkas zijn allerlei wijkgerichte activiteiten zoals kaarsen, bloemen, gedachtenis tekens, koffie, kopieerkosten, kosten JWO, allerlei uitgaven voor liturgie, pastoraat en het inhuren van koren.

Alle bijdragen worden goed besteed en zijn onmisbaar!

Je kunt je gift overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0005 1738 56 t.n.v. PKN Wijkgemeente De Maten, onder vermelding van Wijkkas en de betreffende periode.

Heb je vragen? Mail dan naar: penningmeester.wijkkas@3ranken.nl  

Drieklank

Eens in de twee jaar (om en om met de Wijkkasactie) ontvangen alle gemeenteleden een verzoek om een vrijwillige bijdrage te leveren aan ons nieuwsblad, de Drieklank.

De Drieklank komt vijf keer per jaar uit, staat boordevol informatie over activiteiten en wordt bij ieder gemeentelid thuisbezorgd. Voor veel gemeenteleden is de Drieklank een onmisbare informatiebron en wij kunnen dan ook niet zonder jouw bijdrage!

Je kunt je gift overmaken op rekeningnummer NL08 INGB 0005 1738 56 t.n.v. PKN Wijkgemeente De Maten, onder vermelding van Drieklank en de betreffende periode.

Heb je vragen? Mail dan naar: penningmeester.wijkkas@3ranken.nl