Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Naar een nieuwe Missie & Visie van De Drie Ranken

Drie Ranken Logo
 1. Uitleg van de begrippen missie en visie

  In deze tekst gaat het over missie en visie. Deze woorden worden soms verschillend uitgelegd. Daarom eerst een toelichting hoe we deze woorden hier gebruiken:

  • Missie = datgene waar we voor stáán, wie we zijn (uitgangspunt).
  • Visie = datgene waar we voor gáán, wat we willen bereiken (de doelen die we nastreven vanuit ons uitgangspunt).

  De missie is bij voorkeur kort en bondig geformuleerd, zodat je die gemakkelijk kunt onthouden.
  De visie is juist wat meer uitgewerkt in richting gevende uitspraken. Die uitspraken helpen om vervolgens beleid te kunnen maken. In onze opzet is er ook een geloofstekst geformuleerd, die inhoudelijk wat meer vertelt over wie we als geloofsgemeenschap zijn. Daarna kunnen we de te volgen strategie (het beleid) formuleren om onze doelen (visie) te bereiken.

  Verantwoording van de nieuwe teksten

  Hieronder verantwoorden we als kerkenraad hoe we tot de nieuwe teksten gekomen zijn. Daarin is de input vanuit de geloofsgemeenschap verwerkt: zowel de input van het traject ‘Mijn Kerk – Visie 2030’ als van de wijkavond van 31 mei 2018. De uiteindelijke teksten zijn in een dikkere, groene letter weergegeven.

  Aanleiding tot een nieuwe tekst

  De aanleiding tot het formuleren van een missie en visie van onze geloofsgemeenschap komt voort uit het proces van Mijn Kerk – Visie 2030. In dat proces zijn dromen voor de toekomst van onze geloofsgemeenschap verzameld. Vervolgens werden drie werkgroepen ingesteld met de opdracht een werkplan te maken om deze dromen te kunnen realiseren.
  Een van de werkgroepen heeft zich gebogen over de verlangens van mensen rondom de organisatie van de geloofsgemeenschap. Er is behoefte aan een eenvoudigere organisatie, waarin meer mensen verantwoordelijkheid dragen en beslissingen kunnen nemen, vanuit een gedeelde visie op wie we zijn en wat we willen bereiken. Dit is de aanleiding om opnieuw met elkaar een missie en visie te verwoorden die breed gedeeld wordt.

  Eerdere verwoordingen worden inhoudelijk nog altijd als waardevol ervaren, maar vragen om een meer eigentijdse versie. Een andere werkgroep heeft zich gebogen over het verlangen van de geloofsgemeenschap open te zijn naar mensen buiten de kerk, zonder onze eigen christelijke identiteit tekort te doen. Dit vraagt om een heldere en eenvoudige taal. Specifiek kerkelijke begrippen moeten we dan zoveel mogelijk vervangen door voor ieder te begrijpen woorden. Daarom stelt de werkgroep voor de drieslag van geloof, hoop en liefde, verbeeld in het logo van De Drie Ranken, meer nadrukkelijk te gebruiken. De kracht hiervan: deze woorden zijn duidelijk ontleend aan onze christelijke identiteit (1 Korinthiërs 13) en kunnen tegelijk goed gecommuniceerd worden naar mensen buiten de kerk.

  We hebben ervoor gekozen een aantal jonge mensen uit onze geloofsgemeenschap mee te laten denken in de verwoording van de nieuwe tekst, omdat we met onze missie, visie en geloofstekst ook graag jongere generaties willen bereiken.

  De missie

  Op grond van het bovenstaande is het voorstel voor de tekst van de missie tot stand gekomen. Deze verwoordt waar we voor staan, hoe we ‘in het leven staan’. Dat vinden we als kerkenraad krachtiger dan ‘in de wijk’. Want geloven is een bijzondere manier van ‘in het leven staan’.

  Geloofsgemeenschap De Drie Ranken:
  Vanuit geloof, hoop en liefde staan wij midden in het leven.

  De geloofstekst

  De geloofstekst is als het ware een korte uitleg van de missie. De woorden geloof, hoop en liefde komen er daarom in terug. Ook wordt God expliciet genoemd, naast Jezus.

  Geloven is voor ons groeien in vertrouwen en oefenen in liefdevol, goed leven, zoals God het bedoeld heeft.
  Daarbij vinden we de belangrijkste bronnen van inspiratie in de Bijbelse verhalen en in de persoon van Jezus. Zij geven ons richting voor ons eigen bestaan en hoop voor onze wereld. 
  Voor deze manier van geloven hebben we elkaar nodig. Daarom vormen we een geloofsgemeenschap.

  Naar de tekst van de visie

  De visie bestaat uit uitspraken die helpen om beleid te maken. Deze uitspraken geven richting en helpen ons zo praktisch keuzes te maken in wat we wel en niet doen. Met deze visie maken we ook duidelijk op welke manier we kerk willen zijn en daarbij zijn er (soms) verschillen met andere kerken. Als inleiding op de visie geven we weer wat met kerk-zijn altijd gegeven is (en waarin we ons dus niet onderscheiden): ontmoeting met God, een gemeenschap vormen en dienstbaar zijn aan de samenleving. Dit stond in de oude missie-tekst verwoord. In de visie proberen we te verwoorden hoe we dit eigene van kerk zijn vorm geven in onze tijd en omgeving.

  De visie

  In De Drie Ranken zijn we gericht op de ontmoeting met God, vormen we een gemeenschap waarin mensen naar elkaar omzien en leveren we een positieve bijdrage aan onze wijk en stad. We zijn een open geloofsgemeenschap, waarbij we de volgende keuzes maken:

  • Iedereen is welkom ongeacht culturele of religieuze afkomst, geaardheid, single of samen.
  • Een houding van doorgaande vernieuwing is kenmerkend voor ons. We willen op een eigentijdse manier kerk zijn, waar ook mensen die niet vertrouwd zijn met de kerk zich welkom voelen.
  • Kwetsbaren in onze omgeving hebben onze speciale aandacht.
  • Een rechtvaardige samenleving is waar wij ons voor inzetten.
  • Ons geloofsverhaal willen wij delen met anderen.
  • Het gesprek over levensvragen en ethische kwesties zoeken wij steeds opnieuw.
  • Duurzaam leven is voor ons een belangrijk aandachtspunt.

  Fijn als je met ons mee doet en je eigen stem laat horen.

  We hebben reacties op de opmerkingen bij de geloofstekst als volgt verwerkt:

  • De inhoud van de tekst is niet wezenlijk anders dan de geloofstekst van 2012. Er zijn vooral andere woorden gebruikt:
   • Zo is ‘bron’ een ander woord voor ‘fundament’; de woorden richting en hoop vervangen hier het woord perspectief.
   • Het onderweg zijn als geloofsgemeenschap komt terug in woorden als ‘groeien’ en ‘oefenen’ en dat we elkaar nodig hebben als gemeenschap.
   • Zoals in 2012 is ook nu niet alleen de focus op wat geloof voor onszelf betekent, maar ook wat het in onze ogen voor de wereld betekent. Er is gekozen voor ‘Bijbelse verhalen en Jezus’, in deze volgorde. Het eerste deel van de Bijbel delen we met joodse gelovigen, de nadruk op Jezus maakt ons tot christenen. Omwille van verstaanbaarheid naar buiten spreken we eenvoudig over Jezus. De toevoeging ‘de Levende’ is liturgische taal.
  • Aanpassingen op grond van de suggesties op de wijkavond:
   • Aan het woord ‘goed leven’ is toegevoegd: zoals God het bedoeld heeft. Denk aan de woorden bij het scheppingsverhaal: ‘en God zag dat het goed was’. (Door deze toevoeging kan het woord ‘oefenen’ niet weggelaten worden.)
   • Het nodig hebben van anderen is weggelaten.

  Reacties op de opmerkingen bij de visie, voor zover niet verwerkt in de tekst:

  • Bezieling (inspiratie) wordt verwoord in de missie en geloofstekst.
  • De weergegeven tekst uit 2012 is niet zozeer een visie. Het zijn titels van hoofdstukken uit een beleidsvisie. ‘Een huis dat viert’ zegt nog niet hoe je viert.
  • Welkom is niet ‘te open’, want het staat in de context van de missie en geloofstekst.
  • Er is geen kopje jeugd, zoals er ook niet een kopje ‘ouderen’ is. De jongeren die meegedacht hebben, hebben dit kennelijk ook niet gemist. Weergeven wat voor vieringen er moeten zijn (voor jongeren apart of samen met ouderen) is te specifiek voor een visie. Dit past in de te formuleren ‘strategie’ om onze doelen (visie) te bereiken.