Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Jaarplan 2016-2018

Drie Ranken Logo
 1. Inleiding

  Als vervolg op het jaarplan 2014/2016 gaat dit plan, vanuit de eigen Toekomstvisie “Huis van de ziel”, verder op weg naar een visie hoe geloofsgemeenschap te zijn in de Maten in 2030 (VISIE2030). Nadat de Maatschap De Drie Ranken per 01-01-2016 is ontbonden, en binnen de  PGA de doelstelling is dat elke wijk “in balans” is, zijn we financieel (maar niet juridisch) geheel zelfstandig.

  Onze geloofsgemeenschap moet in het komende jaar verdere keuzes maken. Hoe gaan we verder?

  1. Hoe willen als geloofsgemeenschap ons ontwikkelen naar wat wij samen verlangen te zijn. Denk aan een open gemeenschap, zichtbaar in de maatschappij, die haar geloof helder uitdraagt, een oase, een plek waar deelnemers rust en inspiratie vinden, ruimte is voor bezieling, gebed en onderlinge dialoog over geloof en wereld.
  2. Hoe zorgen we dat onze grote wijkgemeente met al haar diversiteit een heldere identiteit heeft waar ieder zich ‘thuis’ kan voelen.
  3. De betrokkenheid van veel van onze RK (gast-)leden is groot. Hoe blijven we elkaar inspireren en versterken.
  4. De vernieuwbouw van De Drie Ranken gaat naar waarschijnlijkheid door binnen de termijn van dit tweejaren plan. Hoe benutten wij dit om samen aan de geloofsgemeenschap te bouwen en hoe blijven we, bij alle vergaderingen over praktische zaken, het verlangen naar een ‘huis van de ziel’ levend houden.
  5. De wijkgemeente is financieel zelfstandig. Daardoor moeten er zakelijke beslissingen worden genomen om de exploitatie sluitend te krijgen. Hoe verliezen we het doel van onze geloofsgemeenschap niet uit het oog: ‘wij zijn er voor de mensen en niet voor het instituut’.

  Er zijn afgelopen jaar ook nieuwe ontwikkelingen gestart: vieringen (Doop en Maaltijd van de Heer, kerkmuziek) zijn o.a. naar aanleiding van inbreng van de gemeente opnieuw uitgewerkt; het doelgroepen pastoraat loopt goed maar er is een verbeterslag mogelijk bij pastoraat voor jonge gezinnen en bij buurtgroepen; vernieuwing in het jeugdwerk; vrijwilligers worden steeds meer betrokken bij zowel inhoud als bij dagelijkse taken om onze kerk ‘levend’ te houden en daar lopen we tergen  grenzen aan; samenhangend PR beleid is van groot belang om onze diverse geloofsgemeenschap geïnspireerd te houden; financieel zelfstandig betekent ook meer aandacht voor fondsenwerving. Deze ontwikkelingen vragen in de komende twee jaar verdere aandacht en implementatie.

  In onze participatiemaatschappij wordt er veel gevraagd van mensen en hun familie (als zij die al hebben). De aandacht en zorg waar je ’recht op hebt’ is soms moeilijk te halen door regelgeving.  Zorg voor de zwakkere en aandacht voor de sociale behoeften vanuit overheid neemt steeds verder af. Het diaconaat heeft daardoor een toenemend belangrijke plaats in het sociale veld van De Maten. Door de vele kontakten in de wijk is het mogelijk om tijdig te kunnen inspelen op veranderingen en nieuwe situaties en aan te sluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen binnen en buiten de eigen kring van de geloofsgemeenschap. Het blijft een uitdaging voor de taakgroepen diaconaat en pastoraat om eenzame bewoners van onze wijk op het spoor te komen en desgewenst een luisterend oor te bieden. Ook de dialoog met de andere taakgroepen blijft onze aandacht en inzet vragen.

   

  Speerpunt 1: ontwikkelen van VISIE op geloofsgemeenschap zijn in de Maten in 2030

  Op basis van een samen met de pastores ontwikkelde notitie is recent een stuurgroep van start gegaan om het proces van de visieontwikkeling vorm te geven. De kK is hierin vertegenwoordigd door Mark Braam en Gertrudeke van der Maas.

  De opzet reflecteert de ‘manier van kijken’ naar dit traject:

  • De focus ligt niet op het bestrijden van pijnpunten (leegloop, vergrijzing etcetera) en het in stand houden van alles, maar op het zoeken en ontdekken van wat werkelijk als waardevol ervaren wordt in onze geloofsgemeenschap, ons verlangen te formuleren en zo de geloofsgemeenschap te vernieuwen.
  • Hoe zou de toekomst er uit zien als die waardevolle factoren alle ruimte zouden krijgen? Reflecteren deze verlangens de kern van ons gemeente zijn: de ontmoeting met God, de dienst aan elkaar en aan de wereld om ons heen. Wat is realiseerbaar, waartoe voelen wij ons ‘geroepen’.
  • Ieder die dat wil wordt betrokken bij het proces. Vertel elkaar wanneer je dacht: Ja, hierin ervaar ik de gemeenschap, dit was waardevol voor mij. En wat maakte dat dit zo was. Gedurende het seizoen 2016-2017 zal de stuurgroep vormgeven aan dit proces van geloofsgesprekken, aan de hand van thema’s en met vele doelgroepen. Uitdrukkelijk zijn dit de jongeren, externen in onze wijk, randgelovigen. We nodigen ieder uit om van de tribune te komen en deel te nemen. Hiervoor is ook een intensieve communicatie van en naar de geloofsgemeenschap nodig.
  • Vanuit de ontdekte waarde en de verlangens voor gemeenteopbouw vormt zich een visie voor de toekomst. Hoe kunnen we die de komende jaren vormgeven. En tenslotte: willen wij ons aan dat plan als geloofsgemeenschap verbinden.

  Deze manier van kijken impliceert dat we als geloofsgemeenschap een gezamenlijke trektocht ingaan waarbij niet vaststaat waar we precies heen gaan. In vertrouwen op God en elkaar. Het vergt van de kerkenraad om dit vertrouwen voor te leven en te bewaken dat we niet vervallen in het aloude patroon van de ontmoedigende benadering van het stapelen van problemen.

  Zo bouwen we direct aan ons huis van de ziel.

   

  Speerpunt 2: veranderingen organisatie

  Doordat we financieel zelfstandig zijn (conform AK besluit) moeten we als wijk ‘in balans’ zijn en dus minstens een budget neutrale begroting hebben.  Daardoor zal er op termijn op de formatie pastores en op het beheer gebouw (aantal FTE-koster/beheerder) blijvend ingeleverd moeten worden. De huidige detachering van 0.45 FTE-pastor moet dus veranderen in een blijvende vermindering van 0.45-0.5 FTE. De door de CvK geaccepteerde (maar nu nog steeds niet geëffectueerde) vermindering van 50% uren koster/beheerder maakt dat er een toenemend beroep gedaan moet worden op vrijwilligers. De Beheercommissie (onderdeel van de wijkkerkrentmeesters) heeft hierbij een coördinerende taak. Vooruitlopend dient de kerkenraad na te denken hoe wij met een reductie op de formatie en verandering een levende geloofsgemeenschap kunnen blijven. Niet gericht op het behouden van alles, maar op het doen groeien wat echt waardevol is (zie speerpunt 1)

  Voorstellen voor verandering van de organisatie worden voorbereid. Het gaat daarbij om:

  • Verbetering van de druk op de agenda van de kK. Meer mandatering tot besluitvorming naar DB, mits terugkoppeling naar kK.
  • Positionering vermindering FTE-pastores binnen een organisatie met vrijwilligers.
  • Beheercommissie is verantwoordelijk voor
   • [1] goede samenwerking tussen parttime (50%) koster/beheerder en vrijwilligers en
   • [2] samen met de kerkrentmeesters voor de exploitatie van het gebouw met een positief saldo.
  • Het ontwikkelen van verdienopties door de wijkkerkrentmeesters. Fondsenwerving zowel binnen gemeente Apeldoorn als andere partijen (provincie, bedrijfsleven, fondsen).
  • Coördinatie van PR- en communicatie door het scribaat. Welke berichten komen waar beschikbaar. Oog voor mensen die niet regelmatig naar de kerk komen c.q. Weekbrief/Drieklank /Perspectief lezen. Meer communicatie over geloofsverhalen, naast alle organisatorische zaken.

   

  Speerpunt 3: ver/nieuwbouw van De Drie Ranken

  Het proces om te komen tot ver/nieuwbouw van De Drie Ranken is in een cruciaal stadium gekomen. Er ligt een goedgekeurd schetsontwerp en een inpassingsbeeld in het huidige gebouw, nu moet er overeenstemming bereikt worden met de projectontwikkelaar over uitvoering en bouwsom.

  Het Project Bureau (PB) speelt hierin een centrale rol. De kK onderhoudt intensief contact met het PB, ondersteunt en zorgt voor de juiste afstemming met Wijkkerkenraad en geloofsgemeenschap. De belangrijkste aandachtspunten zijn:

  • Deze keer willen wij er met alle partners uitkomen. Als het niet helemaal kan zoals we graag willen moet het maar zoals het wèl kan. Dit vraagt lenigheid van geest bij ons allen.
  • De kK bewaakt en stimuleert een goede samenwerking binnen de PGA (die immers uiteindelijke opdrachtgever is) in de driehoek PB-CvK-kK met de projectontwikkelaar.
  • Een toekomstbestendige functionele en kwalitatieve uitvoering gericht op de essentie van onze geloofsgemeenschap waarbij duurzaamheid en gastvrijheid voorop staan. De kK zal initiatieven stimuleren en ondersteunen, die worden ontplooid om het huidige gebouw als Huis van Bezieling te realiseren.

   

  Speerpunt 4: Afronding ingezette veranderingen

   De veranderingen, die zijn ingezet vragen om afrondende besluitvorming:

  • Doopdienst ook buiten de reguliere diensten. Voorgesteld wordt om deze evaluatie samen met de TGE te doen. Een definitief voorstel dient aan de kK voor accordering te worden voorgelegd.
  • Buurtgroepen pastoraat, pastoraat jonge gezinnen.
  • Evaluatie verschillende vormen van de Maaltijd van de Heer vieringen.
  • Aandacht voor de ontwikkeling van de kerkmuziek.

   

  Speerpunt 5: Vrijwilligersbeleid

  Onze wijkgemeente vraagt permanent om nieuwe vrijwilligers en ambtsdragers. In lijn met speerpunten 1 en 2 willen we ons vrijwilligersbeleid herformuleren. Vertrouwen dat voldoende leden zich geroepen voelen om zich in te zetten om de toekomstvisie te realiseren. Voor de kortere termijn moet er aandacht zijn voor:

  • Vormen vinden om de opgestelde profielen voor vacatures onder de aandacht te brengen
  • Actief en gave gericht werven, door o.a. kennis van talenten te vergaren
  • Hoe kunnen we een verbintenis als ambtsdrager ‘draaglijker’ maken, welke ruimte kunnen we scheppen in bijvoorbeeld benoemingstermijn en vergaderbelasting

   

  Tenslotte

  De kK zal afwegingen moeten maken tussen de vastgelegde doelen en de actualiteit van alledag.  Er zullen zich altijd onverwachte zaken en kansen aandienen, die opgepakt moeten worden. De kern van ons handelen zal zijn, om bij alle te verwachten veranderingen de vrijwilligers en ambtsdragers een goed kader te bieden, waarin met grote inzet en plezier het werk gedaan wordt tot opbouw van onze geloofsgemeenschap en tot versterking van het geloof.

  Bovenstaande speerpunten zullen driemaandelijks worden geagendeerd op de vergaderingen van de kK om de “vinger aan de pols ”te houden.

   

  Augustus 2016.,Kleine Kerkenraad, Kees Gorter en Carlien Krist voorzitters