Geloofsgemeenschap De Drie Ranken – Wijkgemeente in Apeldoorn

Pastorale zorg

Drie Ranken Logo
 1. Pastoraat

  Pastoraat is een breed begrip. Pastoraat is overal daar waar mensen elkaar ontmoeten en bijstaan in naam van Jezus. Pastoraat is een ander woord voor meeleven met elkaar. Dat is een verantwoordelijkheid die alle leden van de geloofsgemeenschap gegeven is. Dit ontstaat spontaan tijdens ontmoetingen en in groepen waarin men samenkomt maar kan zeker ook op aanvraag. De pastorale zorg voor onze geloofsgemeenschap wordt gedragen door het Pastorale Team.

  Tot 1 januari 2019 waren de wijkpredikanten beschikbaar voor het pastorale werk in een bepaald (geografisch) deel van de wijk. Zo had ds. Henri ten Brinke De Dreven en De Horsten onze zijn hoede, ds. Gertrudeke van der Maas De Donken, De Hoeven (buitenring), Zonnehoeve en buiten De Maten ten oosten van het kanaal. Ds. Ad Wijlhuizen was beschikbaar voor De Velden, De Gaarden, De Hoeven (binnenring) en buiten De Maten ten westen van het kanaal.

  Vanaf 1 januari 2019 is het Pastoraat anders georganiseerd. Dat heeft te maken met de beschikbaarheid van predikantsuren, de inzet op kwaliteiten van de predikanten en de keuze om te komende jaren extra te investeren in jongere generaties (tot 45 jaar).

  Van Pastorale wijkteams naar Pastorale groepen

  Deze keuze heeft geleid tot een nieuwe indeling. De pastorale wijkteams  1,2 en 3 hebben plaatsgemaakt voor Pastorale groepen per leeftijdsklasse. Hieronder treft u de indeling aan + wie hiervoor beschikbaar is:


  Pastorale groep A
  : 0 – 45 jaar, pastoraat.a@3ranken.nl.

  Dit pastoraat is vraaggericht. Het initiatief voor contact ligt bij de gemeenteleden.

  Ds. Gertrudeke van der Maas is de predikant, tel. 844 09 05 of 06 – 532 077 78 (whatsapp). Inloopspreekuur in kerk op donderdag van 09.00 – 10.00 uur.
          

  Pastorale groep B: 45 – 75 jaar, pastoraat.b@3ranken.nl.

  Dit pastoraat is vraaggericht, dus indien gewenst dient er zelf contact opgenomen te worden. Ds. Ad Wijlhuizen is de predikant, tel. 843 07 51.
  Inloopspreekuur in de kerk op dinsdag van 09.00 – 10.00 uur.

  Het pastorale team B bestaat verder uit:

  Arie Nagel, coördinator
  Ria van Berkum
  Lenie Sokken
  Charlotte Hofstede
  Betsy Meurs
  Janny van Gent

  Pastorale groep C: 75 jaar en ouder, pastoraat.c@3ranken.nl.

  Dit pastoraat is aanbodgericht, dat betekent dat vanuit de pastorale groep contact opgenomen wordt met iedereen van 75 jaar of ouder. Aangezien dit ruim 270 adressen betreft kan niet iedereen direct bezocht worden. Mocht er eerder bezoek gewenst zijn, dan er wordt aangeboden, dan is het prettig als er zelf contact wordt gezocht.

  Ds. Henri ten Brinke is de predikant, tel. 06 – 114 012 97.

  S.v.p. bellen tussen 09.00 – 09.30 uur en 12.30 – 13.00 uur. Er is geen inloopspreekuur. Omdat hij slechts beperkt beschikbaar is wordt hij bijgestaan door het Seniorenpastoraat.
  Dit team bestaat uit:
  Gerrit Visser, coördinator                                                                                                
  Marga van Ast
  Marjan Engelaar
  Daniëlle Weijde
  Monica Gorter
  Gerie van der Scheer
  Reiny Hanneszen

  Zij hebben elk een eigen adressenbestand. Contact kan gelegd worden via de Pastorale telefoon (zie hieronder) of via seniorenpastoraat@3ranken.nl. Er wordt dan op kort termijn contact opgenomen.

  Behoefte aan een luisterend oor?
  U wilt graag met iemand praten over: de zin van het leven, over God, over geloven, over sterven, over uw uitvaart of verdriet, eenzaamheid, ziekzijn, dankbaarheid …… ?

  Neem dan contact op met:

  • De Pastorale telefoon: 06 – 17701122. Deze wordt beantwoord door Frouwkje, Reiny of Anneke.
  • Frouwkje Nagel, secretaris Pastoraat
  • Of u mailt met: pastoraat@3ranken.nl

  Meldpunt Uitvaarten 

  Als u iemand nodig heeft voor het leiden van een uitvaart, begrafenis of crematie kan onze geloofsgemeenschap u misschien van dienst zijn.

  Indien gewenst kunt u contact opnemen met het Meldpunt Uitvaarten De Drie Ranken, tel.  06 – 49592615. U krijgt dan Coby Knol of Anneke Sijtsma aan de telefoon. Met hen kan worden afgesproken wie er beschikbaar is voor het leiden van het afscheid. Dat kan zijn door de pastor van de pastorale groep, waar de overledene toe behoort of door een uitvaartbegeleider. Uiteraard wordt dit overlegd met de nabestaanden.

  Zorgcentra
  In de Maten zijn een aantal zorginstellingen; de pastorale zorg aan de bewoners wordt vanuit De Drie Ranken of door de eigen geestelijk verzorgers van de instellingen verleend.

  Woonzorgcentrum De Matenhof , Warenargaarde 775
  De gemeenteleden die in De Matenhof wonen of in één van de naastgelegen zorgwoningen vallen evenals alle 75+ers elders in De Maten onder het Seniorenpastoraat.

  Woonzorgcentrum Berghorst, Gijsbrechtgaarde 30
  De gemeenteleden die in Berghorst wonen of in één van de naastgelegen zorgwoningen vallen evenals alle 75+ers elders in De Maten onder het Seniorenpastoraat.

  Heemhof, Beatrijsgaarde 5
  Geestelijk verzorgers van Atlant zijn: mevr. Mariëtte Bossenbroek- Baller, tel. 5295000, m.bossenbroek@atlant.nl en mevr. Maaike de Jong, maaike.de.jong@atlant.nl.
  Het contact met de geloofsgemeenschap wordt onderhouden door pastoraal bezoekers, die de gemeenteleden op de afdelingen Aster, Crocus, Dahlia, Everest en Roos regelmatig bezoeken. Tevens is er contact via de wekelijkse kerkdiensten en het maandelijks Bijbelzanguurtje op de afdelingen Aster en Crocus.
  Indien wenselijk kunnen ook parochianen bezocht worden door het pastoraal bezoekteam. Er kan dan contact opgenomen worden met  Anneke Sijtsma, pastoraal medewerker, tel. 055 – 5412824,  ouderlingheemhof@3ranken.nl.

  ’s Heerenloo, locatie Groot-Schuylenburg: Ds. Constance Schouwstra-Dijkman, tel. 06-13664333, medewerkers.pastoraat@sheerenloo.nl.
  De pastorale zorg voor de bewoners wordt verzorgd door de instelling zelf. Het contact met de geloofsgemeenschap vindt plaats via ambtelijke vertegenwoordiging in de kerkdiensten in Het Vierhuis.

  Werkgroepen

  Behalve de pastorale wijkteams zijn er een aantal groepen die specifieke onderdelen van het pastorale werk als aandachtsveld hebben.

  Welkom Team

  Ieder die nieuw is in onze geloofsgemeenschap wordt bezocht door iemand van het Welkomteam. Contact: Herman Ekenhorst, tel. 5431134, welkomstteam@3ranken.nl.

  Dopen

  Wilt u gedoopt worden of uw kind laten dopen? Neem contact op met het doopteam.
  Contact: Siebe Schotsman, tel. 5421125 doopteam@3ranken.nl.

  Trouwen

  Wanneer u wilt trouwen, neem dan contact op met de scriba.
  Contact: Aldi Bijl tel. 5423205 of Evert Schut tel. 5416268, info@3ranken.nl

  Gebedsgroep

  Elke 2e maandag van de maand komt er een gebedsgroep samen bij een van de leden thuis.
  Contact: Riet Vink, tel. 5410607 of Hetty Sips, tel. 5333511 gebedsgroep@3ranken.nl

  Oase-groepen

  Oase-wandelgroep

  Iedere 2e maandag van de maand wordt er gewandeld. Men start om 09.30 uur in De Drie Ranken. Onder het genot van een kopje koffie/thee wordt een thema of een gedicht besproken. Aansluitend gaat men we ca. 1 uur wandelen in groepjes van 2 of 3 en men bespreekt met elkaar het thema. Tijdens het 2e kopje koffie/thee wordt er nog even nagepraat.
  Contact: Teunie Oosterom, tel. 5414431, oasewandelgroep@3ranken.nl

  Oase-schildergroep

  Elke 2e woensdag van de maand in De Drie Ranken, van 09.30 – 11.30 uur.
  Contact: Annet Smorenburg, tel. 5332298 oaseschildergroep@3ranken.nl

  Buurtgroepen

  Er zijn diverse Buurtgroepen actief, waar men elkaar een paar maal per jaar ontmoet rondom een thema of activiteit. Er wordt zo nodig materiaal aangeleverd.
  Nieuwe groepen kunnen gestart worden.
  Contatc:; Ad Wijlhuizen, tel. 8430751, adwijlhuizen@3ranken.nl
  Frouwkje Nagel, tel. 5420713, frouwkjenagel@gmail.com 

  Team Attenties

  Huwelijksjubileum? Wanneer u dit op prijs stelt en men weet er van wordt u bezocht door het Team Attenties. Contact: Anneke Lens ,tel. 5424958, attenties@3ranken.nl

  Bezoekteam ouderen (80+)

  Het streven is dat iedere 80+er, indien men wil, 4 x per jaar bezocht wordt. Dit gaat vooral om gezelligheidsbezoekjes. Er wordt vooraf gevraagd of daar behoefte aan is.
  Contact: Adri Hulst, tel. 5416164, bezoekteamouderen@3ranken.nl.